Yaratılış 10:21-32

BÖLÜM 8

 

Şem’e de oğullar doğdu. [Şem,] tüm Ever oğullarının babasıdır [ve] en büyük [kardeş olan] Yefet’in kardeşidir. Şem’in oğulları, Elam, Aşur, Arpahşad, Lud ve Aram’dır. Aram’ın oğulları, Uts, Hul, Geter ve Maş’tır. Arpahşad’ın bir oğlu oldu – Şelah; ve Şelah’ın bir oğlu oldu – Ever. Ever’in iki oğlu oldu. Birinin adı Peleg’di, çünkü dünya onun zamanında bölünmüştü. [Peleg’in] Kardeşinin adı ise Yoktan’dı. Yoktan, Almodad’a, Şelef’e, Hatsarmavet’e ve Yerah’a baba oldu. [Ayrıca] Adoram’a, Uzal’a, Dikla’ya, Oval’a, Avimael’e, Şeva’ya, Ofir’e, Havila’ya, Yovav’a – tüm bunlar Yoktan’ın oğullarıdır. [Bunların] Yerleşim yerleri, Meşa’dan, doğudaki dağ olan Sefer’e doğrudur. Bunlar, ülkelerinde, halklarına göre; ailelerine ve dillerine göre Şem’in oğullarıdır. Noah’ın oğullarının aileleri, halklarındaki nesillerine göre bu şekildeydi. Ve Tufan’dan sonra [tüm] halklar yeryüzüne bunlardan [türeyerek] yayılmışlardır.

 

Noah’ın üçüncü oğlu Şem, Yahudi ulusunun atasıydı. [Burada bahsedilen Ever (עֵבֶר) oğulları İbranice İvri’im (עִבְרִיִים) – İbraniler’dir.] [Ç.N. “Ever” kelimesinin İngilizce karşılığı “Eber” kelimesi, “İbraniler” kelimesinin karşılığı “[H]ebrews” olduğu için, iki kelime arasındaki ilişki çok daha açıktır.]

 

Şem’in beş oğlu vardı: Elam, Aşur (daha önce bahsetmiştik), Arpahşad, Lud ve Aram. Ayrıca beş tane de torunu vardı. Aram’ın dört çocuğu vardı: Uts, Hul, Geter ve Maş’tır; Arpaşhad’ın bir oğlu vardı; Şelah.

 

Şelah’ın büyük bir peygamber olan bir oğlu vardı; Ever. Ever’in de iki oğlu vardı, Peleg ve Yoktan. Büyük bir peygamber olduğu için, ilk doğan oğluna Peleg (פֶּלֶג) adını vermişti, çünkü; Peleg’in öldüğü gün dünyanın bölüneceğini biliyordu. [İbranice’de “bölünme” anlamındaki kelime Palag (פָלַג)’tır.] Bu olay, kısa süre sonra bahsedileceği gibi, Babil Kulesi’nin inşa edilmesinin karşılığında verilen cezaydı. Ever bunu bildiği için, ilk oğlu doğduğunda, ona Peleg adını vermişti.1

 

Şem’in Soyu

 

Ever, ikinci oğluna [“küçük” anlamındaki Katan (קטן) kökünden gelen, “küçük olan” anlamına gelen] Yoktan (יַקְטָן) ismini verdi. Peygamberlik yoluyla Ever, Yoktan’ın çok alçakgönüllü bir kişi olacağını, kendi gözünde daima çok küçük olacağını biliyordu. Tora bu nedenle, “Kardeşinin adı ise Yoktan’dı” demektedir. Bu ifade, büyük kardeşi Peleg gibi peygamberlik yoluyla isimlendirildiğini gösterir.2

 

Yoktan çok alçakgönüllü olduğu için, Tora’da sıralandığı gibi onüç oğula sahip olmaya layık oldu.  Üçüncü oğlu Hatsarmavet (חֲצַרְמָוֶת) [kelime olarak “ölüm avlusu” (חֲצַר מָוֶת) anlamına gelir.] Dervişler gibi çıplak dolaşan ve sadece ölüm ile ilgilenen münzevi bir ulusun babası oldu.3

 

Oğullarını sıraladıktan sonra Tora tekrar ederek, “tüm bunlar Yoktan’ın oğullarıdır” der. Yoktan, küçük (katan) olduğu için, bir masa etrafında oturan onüç evli oğula sahip olmaya layık oldu.

 

Bu bize alçakgönüllülüğün değerini öğretir. Yoktan küçük olduğu halde, gurur sergilememenin ödülünü almıştır. Bir kişi büyük olduğu halde, küçük gibi davranırsa, daha çok ödüllendirilir.4

 

Buradaki giriş cümlesinde bir zorluk vardır. İlk olarak ayet şöyle der, “Şem’e de oğullar doğdu.” Kelime kullanımından burada özel bir durum olduğu görülmektedir. [Ayrıca, ayet niçin “[Şem,] tüm Ever oğullarının babasıdır” demektedir?] Ayrıca, Şem’in iki kardeşi vardı; Yefet ve Ham, niçin “Yefet’in kardeşi” olarak nitelendirilmektedir?

 

Tora bunu, Şem’in azizliğini anlatmak için bir fırsat olarak kullanmaktadır. Çok sayıda çocuğu ve torunu olsa da, gerçekten sevdiği tek kişi Ever’dir, çünkü; torunun oğlu Ever, Tanrı’nın yasasını çalışan aziz bir kişiydi. [Tora bu nedenle, “Şem’e (diğer) oğullar da doğdu” diyor olsa da, onun için en önemli olan “tüm Ever oğullarının babası” olmasıdır.] Kardeşleri arasında günahkar olan Ham ve oğullarını değil, sadece iyi ve Tanrı’dan korkan bir kişi olan Yefet’i seviyordu. Bir oğul gibi sevdiği Ever dışında bir çocuğu, Yefet dışında kardeşi yokmuş gibiydi.5

 

O zamanlarda, insanların çocuklarına özgün isimler verdiklerine, bugün yaptıkları gibi büyükbaba ve büyükannelerinin isimlerini vermediklerine dikkat çekmiştik. Bunun iki nedeni vardır.

 

Birinci neden; köklerimizi, Oniki Kavim’in hangisinden geldiğimizi bilmememizdir. Bu nedenle, çocuklarımıza atalarımızın isimlerini vermeliyiz ki, ailemizin geldiği soy unutulmasın. Daha önceki kuşaklar köklerini Noah’a kadar takip edebildikleri için, bunu yapmaya ihtiyaçları yoktu.

 

Yetmiş Ulus

 1. YEFET
 2. Gomer
 3. Magog
 4. Maday (Med)
 5. Yavan (İyonya, Yunanistan)
 6. Tuval
 7. Meşeh
 8. Tiras (Trakya)
 9. Aşkenaz
 10. Rifat
 11. Togarma
 12. Elişa
 13. Tarşiş (Tarsus)
 14. Kitim
 15. Dodanim

 

 1. HAM
 2. Kuş (Etiyopya)
 3. Mitsrayim (Mısır)
 4. Put
 5. Kenaan
 6. Seva
 7. Havila
 8. Savta
 9. Raama
 10. Savteha
 11. Şeva
 12. Dedan
 13. Ludim
 14. Anamim
 15. Leavim
 16. Naftuhim
 17. Patrusim
 18. Kasluhim
 19. Peliştim
 20. Kaftorim
 21. Tsidon
 22. Het
 23. Yevusiler
 24. Emoriler
 25. Girgaşiler
 26. Hiviler
 27. Arkiler
 28. Siniler
 29. Arvadiler
 30. Tsemariler
 31. Hamatiler
 32. Nimrod

 

(ŞEM)

 1. Elam
 2. Aşur (Asurlular)
 3. Lud (Lidya)
 4. Aram
 5. Uts
 6. Hul
 7. Geter
 8. Maş
 9. Peleg
 10. Yoktan
 11. Almodad
 12. Şelef
 13. Hatsarmavet
 14. Yerah
 15. Adoram
 16. Uzal
 17. Dikla
 18. Oval
 19. Avimael
 20. Şeva
 21. Ofir
 22. Havila
 23. Yovav

 

İkinci neden; önceki nesillerin ilahi ilham (Ruah Hakodeş) ile yönlendiriliyor olmasıdır. Bu nedenle, çocuklarını isimlendirirken gelecekteki olayları göz önüne alıyorlardı. Bugün, şimdiki zamanı bile tam anlamıyla anlayamadığımız için, çocuklarımıza isim verirken atalarımızı göz önüne almamızdan başka seçeneğimiz yoktur.6

 

Burada bahsedilen tüm aileler yetmiş taneye ulaşmaktadır. [Yahudi yazını içerisinde birçok yerde bahsedilen Yetmiş Ulus bunlardır.] Bu uluslar şu gruplara bölünür:

 

15 tane Yefet ve oğullarından;

 

32 tane Ham ve oğullarından;

 

27 tane Şem ve oğullarından.

 

O halde toplam 74 tanedir. Dört tane fazla vardır: Şem, Arpaşhad, Şelah ve Ever. Bunlar dürüst oldukları için, diğerleri içine dahil edilmezler. Bu nedenle Yetmiş Ulus vardır, daha fazla değil.7

 

NOTLAR:

 1. Raşi.
 2. Yafeh Toar, sayfa 41.
 3. Aynı adlı eserdesayfa 229.
 4. Bereşit Rabba 37.
 5. Abarbanel Karşılaştır
 6. Bereşit Rabba.
 7. Yalkut .