Yaratılış 9:27

“Tanrı Yefet’i genişletsin, ama [Tanrı’nın kutsal Varlığı] Şem’in çadırlarında barınsın. Ve Kenaan onlara köle olsun!”

 

[Genişleme olarak tercüme edilen İbranice Yaft (יַפְתְּ) kelimesi, Yefet (יֶפֶת) ismi ile aynı harflere sahiptir.]

 

Noah, Tanrı’nın Yefet’in bilincini genişletmesini, böylece onun soyunun büyük işler başarmasını vadetmek için Yefet’i kutsadı. Bu, onun soyundan gelen Kiros’un İkinci Tapınağın yapılmasına izin vermesi ile yerine geldi.

 

Ancaki kutsama devam etmektedir, Tanrı, “Şem’in çadırlarında barınmaktadır.” Yefet’in bir üstünlüğü olacaktı: Kiros, İkinci Tapınağın yapımından sorumlu olacaktı. Ama, Şem’in üstünlüğü daha fazla olacaktı, soyundan gelen Şlemo İlk Tapınağı inşa edecek, bu tapınak İlahi Mevcudiyet’i barındıracak [ve böylece peygamberliğin kaynağı olacaktı.] İkinci Tapınak bu üstünlüğe sahip değildi.37

 

Noah, sonra şu ifadeyi yineledi, “Kenaan onlara köle olsun.” Bu, Yahudiler’in diasporadayken bile, Kenaan’dan gelen hizmetkarlara sahip olacağını işaret etmektedir.38

 

Noah, Yefet’e başka bir kutsama daha verdi. Bereşit peraşasının başlangıcında, Kral Ptolemi’nin nasıl Tora’yı Yunanca’ya tercüme ettirdiğini ve böylece içeriğini çalışabildiğini yazmıştık. Bu tercüme, tefilin ve mezuza parşömenlerinde kullanılamaz; bunların sadece İbranice yazılması gerekir. Başka bir dilde yazılırlarsa geçerli değillerdir.

 

Bununla birlikte, bilginler bir Tora parşömeninin Yunanca yazılmasına izin vermişlerdir ki, İbranice okuyamayanlar ondan çalışabilsinler.

 

[Normalde, Yaft (יַפְתְּ) kelimesi “genişlemek” anlamına gelen Patah (פָּתָה) kökünden gelir. Bununla birlikte, “güzelleşmek” anlamındaki Yafah (יָפָה) kökü ile de ilişkili olabilir.] Bu ayet bu durumda, “Tanrı, Yefet’i güzelleştirsin, ve Şem’in çadırlarında barınsın” olarak okunabilir. Kutsama, Yefet’in güzelliğinin Şem’in çadırlarında barınmasıydı.

 

[Yavan (Yona), Yefet’in oğullarından biri, Yunanlıların atası olarak tanımlanır.] “Yefet’in güzelliği”, benzersiz güzellikteki Yunanca dilidir. “Şem’in çadırlarında barınacak” olan güzellik budur. Bu, Yunanca yazılmış bir Tora parşömeninin sinagogda kullanılabileceğini gösterir.39

 

Bu bize, bir kişinin ebeveynine gösterdiği saygının karşılığındaki büyük ödülü öğretir. Sonuç olarak, Şem ve Yefet tüm bu kutsamalara layık olmuşlardır.

 

Bilginlerimiz ayrıca bize, Tanrı’nın Avraam’ı dünyaya getirmesinin tek nedeninin, uluslara dörtyüz yıl boyunca peygamberlik ederek, onların yollarını değiştirmeleri için çalışan Şem’in değeri olduğunu öğretirler.40

 

Yunan imparatorluğu, babasına saygı göstermiş olan Yefet’in değeri sayesinde var olmuştur.

 

Roma imparatorluğu, Yaakov’un Yitshak’ı kutsadığı zaman Esav’ın dökmüş olduğu gözyaşlarının ödülüydü ve Esav kutsamaya mağlup oldu.

 

Sanherib, Asur imparatorluğunu iyi bir insan ve Avraam’ın sırdaşı olan Aşur sayesinde kurabilmişti (Karşılaştır Yaratılış 10:11)

 

Nebukadnezar, Babil imparatorluğunu Tanrı’yı onurlandırmış olan Merodah’ın değeri sayesinde kurmuştur. (Karşılaştır Yeşaya 39.)

 

Pers imparatorluğu, Birinci Tapınak yıkıldığında büyük yasa boğulan Kiros’un sayesinde var olmuştur.

 

Haman, hapiste oturup, soyunun yok olacağını konusunda üzülen atası Agog’un değeri sayesinde güç kazanmıştır. (Bakınız 1 Samuel 15, Ester 3.)

 

Genel olarak, bu nedenle bu dünyada bile her şeyin eninde sonunda ödüllendirildiğini görüyoruz. İyi bir davranış veya iyi bir düşünce asla boşa gitmez.

 

Tora’nın Noah ve Ham ile ilgili tüm hikayeyi aktarmasının bir nedeni, bir kişinin şaraba aşırı düşkünlük göstermemesi gerektiği dersini vermektir. Noah öyle aziz bir kişiydi ki, onun değeri sayesinde tüm yaratıklar kurtarılmış ve onun sayesinde dünya yenilenmişti. Yine de, şarap onun düşünmesini etkilemiş ve onun çok küçük düşmesine neden olmuştu.41

 

Bir kişi şarap içmeden önce bir kuzu gibi uysal olabilir. Biraz içtiğinde bir aslan gibi cesur olur. Daha fazla içerse, kusan ve giysilerini kirleten bir domuz gibi olur. Yine de daha fazla içerse, sarhoş olur ve bir maymun gibi dansetmeye başlar.42 Artık doğru düşünemediği için müstehcenlik yapar. Böyle bir sarhoşluk, o kişinin yükümlü olduğu duaları ve Şema’yı ihmal etmesine yol açabilir, çünkü; fazla uyuması muhtemeldir. Burada tarif edilemeyecek başka günahları da işleyebilir. Bu nedenle, kendi ruhsal iyiliğini düşünen bir kişi, kontrolünü kaybedecek kadar çok içmeyecektir.

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba.
  2. Bereşit Rabba; Raşi.
  3. Raşi.
  4. Megila, Bölüm 1.
  5. Yalkut.
  6. Ramban; Bahya.
  7. Karşılaştır. Tanhuma.