Yaratılış 19:3

[Lot] Onlara çok üsteleyince yollarını ona doğru değiştirip evine geldiler. Onlara bir ziyafet verdi ve matsa pişirdi – yediler.

Lot, onu oyaladıklarını görünce, kızmış gibi yaptı. İnsanlar bir iş anlaşmasını tartıştıklarını sansınlar diye onlarla tartışmaya başladı. Onlarla tartışıyormuş gibi görünse de aslında onları evine gelmeye ikna etmeye çalışıyordu.

Bu meleklerin neden Avraam’ın konukseverliğini kendilerine sorar sormaz kabul ettikleri, ancak onlara son derece ısrar edene kadar Lot’un misafirperverliğini kabul etmedikleri merak edilebilir. Tora bize görgü kurallarını öğretmektedir. Önemli bir kişi, sıradan bir adama konukseverlik sunuyorsa, hemen kabul etmelidir. Ancak sıradan bir adam önemli birini davet ettiğinde, ısrar edilene kadar erteleyebilir.225

Lot’un eşi, misafirleri gizlice kabul etmeye alışıktı, fakat Lot biraz tuz isteyince, onunla tartışmaya başladı. “Buradaki herkes içerisinde sadece sen misafir kabul ediyorsun. Dışarıda yatsınlar ki eve bit getirmesinler. Ziyaretçilerin evi kirletiyor ve onlardan sonra temizlemesi gereken benim” dedi. 226

Lot’un karısı onlara ana evde değil, bitişikteki bir barakada oda verdi. Bu nedenle Lot, “Benim çatımın altına geldiler” dedi (Yaratılış 19:8).

Lot ile eşi arasındaki bu tartışmaya, “matsa pişirdi” ifadesinde bir gönderme buluruz. [Matsa, mayasız yassı ekmeklerdir.] Ancak İbranice “matsa” (מצה) kelimesi böyle bir ekmeğe atıfta bulunmanın yanı sıra “tartışma” veya “kavga” anlamına da gelir.227

Lot meleklerle oturup günün haberlerini tartıştı. Diğer konuklar gibi melekler de şehri ve vatandaşlarının iyi mi kötü mü olduğunu sordular. Lot, “Efendim. Her şehrin iyi ve kötü insanları vardır. Ama burada insanların çoğu kötü” dedi. Herkesin kötü olduğunu söylemeliydi ama söylemedi, çünkü neden böyle kötü bir yerde yaşadığını sorabilirlerdi.

Melekler daha sonra ona şehrin yıkılmak üzere olduğunu söylediler. Lot, meleklerle sohbet ettiğini anlamadı; onların Tanrı’nın sözünü bildiren peygamberler olduklarını sanıyordu. Bütün gece meleklerle tartıştı ve onları şehri kurtarmaya ikna etmeye çalıştı. Onu sakinleştirmek için cezayı ertelemeyi kabul ettiler.228

NOTLAR

225 Raşi; Bereşit Rabba.

226 Bereşit Rabba.

227 Tanhuma. [Bu manada, “Matsa” מצה kelimesi “kavga” anlamındaki “Natsa” נצה kelime kökünden gelir. Matsa, bu anlamıyla Yeşaya 58:4, Özdeyişler 13:10, 17:19’da bulunur.]

228 Bereşit Rabba.