Yaratılış 8:14

Ve ikinci ayda, ayın 27. gününde, yeryüzü kurudu.

 

[Yeryüzü 27 Heşvan’da (27 Ekim) tamamen kurudu.]

 

Yeryüzü öyle kurudu ki toprağı sürmek ve onu dikime hazırlamak mümkün değildi. Hayatta kalanlar yağmur yağana dek ve toprak yumuşayana dek beklemek zorundaydı. Bu özel bir mucizeydi, çünkü; mantıken biri bu kadar büyük bir tufandan sonra uzun süre yağmur yağmayacağını, çünkü; yağmurun tükenmiş olmasını beklerdi.

 

Burada Büyük Tufan yargısının tam oniki (Güneş) ayı sürdüğünü görürüz. İnsanlar, cehennem cezaları da olan ateş ve su ile yargılanmıştı. Yağmur, buz gibi soğuktu, yerden çıkan yeraltı suları ise son derece sıcaktı.114

 

Şimdi Büyük Tufan’ın tüm zaman dizinini gözden geçirecek durumdayız:115

 

17 Heşvan’dan (27 Ekim) 28 Kislev’e (8 Aralık) kadar kırk tam gün yağmur yağdı. Son günün sabahında yağmur durdu. O yılda Heşvan ayı otuz gündü. 17 Heşvan günü tufanın kırk günü içerisinde sayılmaz iken, 28 Kislev günü sayılır.

 

Bunu takip eden 150 günde, 28 Kislev’den İyar ayınının sonuna dek (6 Mayıs) su, şiddetli yağmur ile yükseldi. Bu 150 gün, Kislev ayının üç gününü, Tevet ayının 29 gününü, toplam 32 günü içerir. Şevat, Adar, Nissan ve İyar ayları toplamda 118 gün eder. Bu sayıyı yukarıdaki 32 gün ile toplarsak, toplamda 150 güne ulaşırız. Sivan ayının ilk gününden önceki gece (Roş Hodeş) de bu 150 gün içerisine dahil edilir, çünkü; günler geceler ile birlikte tam olur ve bu dönem 28 Kislev’de başlamıştır.

 

Sonra, 1 Sivan’dan (7 Mayıs) 1 Av’a (5 Temmuz) kadar 60 günlük bir dönem geldi. Bu süre boyunca, sular alçalmaya başladı. Sular, dağların zirvesini 15 kübit derinlikte kaplamıştı ve 1 Av günü, dağların zirveleri görünür hale geldi.

 

Daha sonra, 2 Av’dan (6 Temmuz) 1 Tişri’ye (2 Eylül) kadar 60 günlük başka bir dönem geldi. Bu dönem, 2 Av’dan, Noah’ın geminin penceresini açıp kuzgunu dışarı gönderdiği 10 Elul’e (13 Ağustos) kadar olan 39 günlük dönemi içeriyordu. Sonra, yedi gün daha geçti ve Noah güvercini gönderdi. Bunu takip eden yedi gün sonrasında güvercin, Noah’ın göndermiş olduğu görevinden bir zeytin yaprağı ile döndü. Son olarak, Noah’ın güvercini tekrar gönderip ve güvercinin dönmediği bir başka yedi gün daha vardır. Bu olay Tişri ayının ilk günü, yeryüzünün kurumaya başladığı günde gerçekleşti. Yukarıdaki bu günler toplamda 60 gün yapmaktadır.

 

Son olarak, 2 Tişri’den (3 Eylül) 27 Heşvan’a (27 Ekim) süren 55 günlük dönemde yeryüzü tamamen kurudu.

 

Tüm bu günleri topladığımızda 365 güne ulaşırız. [Büyük Tufan 27 Ekim’de başlamış ve sona ermiştir.]

 

Büyük Tufan’ın Zaman Dizini

 

Tufan Günleri İbrani Takvim Seküler Takvim  
0 17 Heşvan 27 Ekim Tufan başlar.
40 29 Kislev 8 Aralık Kırk gün yağış sona erer, suların kabarması başlar.
190 29 İyar 6 Mayıs 150 gün süren suların kabarması sona erer.
191 1 Sivan 7 Mayıs Sular alçalmaya başlar.
207 17 Sivan 23 Mayıs Gemi, Ararat üzerinde durur.
250 1 Av 5 Temmuz Dağların zirveleri görülür.
290 10 Elul 13 Ağustos Kuzgun gönderilir.
296 16 Elul 19 Ağustos Güvercin gönderilir.
303 23 Elul 26 Ağustos Güvercin, zeytin yaprağı getirir.
310 1 Tişri 2 Eylül Güvercin dönmez. Sular kaybolur ve yeryüzü kurumaya başlar.
365 27 Heşvan 27 Ekim Yeryüzü tamamen kurur.

 

 

 

Büyük Tufan için hesaplanan on iki yargı ayının niçin Ay ayları yerine Güneş aylarını içerdiği sorulabilir. Normalde, günahkarların [cehennemde] yargılanmalarının oniki ay sürdüğünü söylediğimizde, Ay aylarından bahsederiz. Ancak eğer Tora, Ay aylarını kullandıysa, tufanın 16 Heşvan’da sona ermesi gerekirdi. Niçin ilave onbir gün vardır?

 

Bunun nedeni, tufan ile ölen insanların kibir günahını işlemiş olmalarıdır. Sihirli güçlerine o kadar güveniyorlardı ki Güneş’in doğmasını veya yağmurun yağmasını engelleyebileceklerini düşünüyorlardı. [Tufan’ın kendisi yağmurun yağmasını engelleyemediklerini gösterdi. Güneş’in doğmasını engellebilecekleri konusunda böbürlendikleri için] cezaları Güneş aylarına göre verilmiştir. Hükümleri bu nedenle tam bir Güneş yılı, 365 gün sürmüştür.116

 

Tufan’da ölen tüm insanların bedenleri Babil’e (Irak) sürüklenmiştir. Bu alan bu nedenle Şinar (שִׁנְעָר) olarak bilinmektedir. [Bu kelime ‘çalkalamak’ anlamına gelen Na’ar (נער) kökü ile ilişkilidir.] Tüm bu ölü bedenler çalkalanmış ve bu alana sürüklenmiştir.117 Bu nedenle Babil’in toprağından yemek, kişinin kendi atalarını yemesi gibidir denir.118

 

Tufan zamanından kalan birçok sıcak su kaynağı vardır. Tufan’ın başlangıcında, Tora şöyle demektedir, “Derinliklerin tüm kaynakları yarıldı” (Yaratılış 7:11), sonra şöyle demektedir, “Derinliklerin kaynaklarına set çekildi” (Yaratılış 8.2). Bu, yeraltı kaynaklarının Tiberias’daki sıcak su kaynakları ve benzer bölgelerdeki dahil olmak üzere bazılarının açık kaldığına işaret etmektedir. Bunların kükürtlü tatları ve şifalı etkileri vardır. Bu, Tanrı’nın yüceliğini göstermektedir; aynı vasıta ile cezalandırır ve iyileştirir.119

 

Rabbi Hiya ve Rabbi Yosi, Karanlık Dağlar’dan geçiyordu. Yolları boyunca yerde Büyük Tufan’ın neden olduğu işaretleri gördüler. Tanrı, dürüstlerin iyiliklerinin daima hatırlanmasını ve kötülerin kötülüğünün de unutulmamasını ister. Bu işaretlerin zaman içerisinde, Tufan’dan sonra çok sayıda yıl geçmesine rağmen silinmemesinin nedeni budur.120

 

Mantıklı olarak, yeryüzünün niçin cezalandırlması gerektiği sorulabilir. Yeryüzü nasıl günah işleyebilir? Genellikle, bir kişi günah işlediğinde yalnızca kendisine zarar verir. Bu kuralın tek istisnası, boşa sperm boşaltmaktır, çünkü; [bir adam tohumunu toprağa dökerse] yeryüzünü de olumsuz olarak etkiler.121

 

Bu nedenle, cezalandırma vasıtası hastalık veya bir benzeri değil, sel olmuştur. “Kaynayan tutku” (רוֹתְחִין) ile günah işlemişler ve kaynayan sular ile cezalandırılmışlardır. [Bu insanları öldüren sel suları kaynar derece sıcaktı;] önce derileri ateş almış ve sonra onları öldürmüştür.122 Bedenleri tamamen çözünmüştür.

 

Anlaması zor olan başka bir konu, tüm yeryüzünde bu felaketten kaçmak için yeterince dürüst olan hiç kimsenin olmayışının nasıl mümkün olabildiğidir. İnsanlar günah işlediğinde, sadece onlar cezalandırılır, başka kimse zarar görmez. Bunun tek istisnası cinsel ahlaksızlıktır. Bu Tanrı’nın gözünde çok iğrençtir ve O dünyayı cezalandırır; iyi ve kötü herkes öldürülür.124

 

O zamanda, birçok insan yüz yaşına henüz gelmemişti, [ve daha önce bahsedildiği gibi, Tora verilmeden önce, insanlar yüz yaşına gelmeden bu dünyada cezalandırılmıyordu]. Yine de, babalarının günahları yüzünden cezalandırılmışlardı. Bu günlerde, onüç yaşından küçük reşit olmayan erkek çocukları [ve oniki yaşından küçük reşit olmayan kız çocukları] ebeveynlerinin günahları yüzünden cezalandırılmaktadır; tufan zamanında, insanlar yüz yaşına gelene dek reşit sayılmıyordu.125

 

Genel olarak, çocuklar ebeveynlerinin günahları yüzünden cezalandırılabilir, Tora’nın söylediği gibi, “Babaların günahlarını çocukları, üçüncü ve dördüncü [nesil torunları] için hatırda tutarım” (Çıkış 20:5). Burada ebeveynlerin cinsel ahlaksızlık nedeniyle öldüklerini görürüz. Bu o kadar ciddi bir günahtır ki, suçlular ile birlikte masumların da ölümü ile -masumlar hiç günah işlememiş olsalar bile- sonuçlanabilir. Yüz yaşından genç olanlar da aynı biçimde günah işlemişlerdi; cezadan kaçmaya kesinlikle layık değillerdi.126

 

Sorulabilecek bir başka mantıklı soru şudur: Tufan, Kutsal Topraklar’ı etkilemediğine göre, Tanrı niçin Noah’a bir gemi yaptırıp içinde oniki ay kalmasını sağlamıştır? Onu Yeruşalayim’e göndermesi veya başka bir şekilde kurtarması daha iyi olmaz mıydı? Tanrı çok merhametlidir [Noah’ı tüm bu sıkıntılardan kurtarabilirdi].

 

Gerçekte Tanrı’nın amacı, Noah’ın çağdaşlarının tövbe etmelerini ve yollarını değiştirmelerini sağlamaktı. Çok daha kısa sürede tamamlanabilecek olmasına rağmen, Noah’ın gemi üzerinde 120 yıl çalışmasının nedeni de buydu.127

 

Başka bir neden, dünyada ölüm olduğunda, en iyisi insanın evine kapanması ve dışarı çıkmamasıdır. Yıkım Güçleri’ne bir kez yetki verildiğinde, suçlu ve masumlar arasında ayrım yapmadıkları öğretilir. Bir kişi yüzünü göstermedikçe, ona zarar vermezler. Bu nedenle Noah, gemiye kapanmıştı.128

 

Yine başka bir neden, tüm bu zahmetlerin Noah’ın günahlarını temizlemesidir. Tanrı bu nedenle Noah’a şöyle dedi, “Kendine bir gemi yap” (עֲשֵׂ֤ה לְךָ֙ תֵּבַ֣ת) (Yaratılış 6:14). [Tanrı, gemi yapımının Noah’ın kendi yararına olduğunu vurgulamıştır.] Onun üzerinde 120 yıl çalışması ve oniki ay boyunca hayvanların bakımı için dinlenmeden çalışıp didinmesi ile, Noah’ın tüm günahları temizlenecekti.129

 

NOTLAR:

 1. Bereşit Rabba.
 2. Zohar 1:66.
 3. Raşi; Mizrahi; Yafeh Toar, sayfa 209; Aruh, “
 4. Bereşit Rabba.
 5. Raşi.
 6. Zevahim 113.
 7. Bereşit Rabba 33.
 8. Zohar 1:63.
 9. Adı geçen eserde. 1:62.
 10. Sanhedrin, Bölüm 10. Karşılaştır. Yafeh Toar, sayfa 201; Zohar 1:62. Ayrıca bak:Yalkut Hadaş 115.
 11. Ramban.
 12. Zohar Hadaş.
 13. Bereşit Rabba.
 14. Yafeh Toar; Kesef Nivhar. Karşılaştır. Zera Berah, Bölüm 2.
 15. Yazar’ın kendi cevabı.
 16. Zohar, burada ve VaYahel.
 17. Alşih.