Yaratılış 2:15

Tanrı adamı aldı ve hem işlemesi, hem de koruması için onu Eden Bahçesi’e yerleştirdi.

 

[Tanrı, Adam’ı daha sonra üzerine Yeruşalayim Tapınağı’nın inşa edileceği Moriya Dağı’nda yarattı.] Şimdi, onu Moriya Dağı’ndan aldı ve Eden Bahçesi’ne yerleştirdi.80

 

Tanrı, Adam’a bahçeyi bir uçtan diğerine gösterdi. Ona dedi ki, “Bak! Bunların tümünü senin yararın için yarattım, eğer iyi olursan.” Tanrı, onu bahçeye kral yaptı ve onu tümüyle ilgili olarak görevlendirdi. Adam, bir eliyle en büyük kaynakları açıp kapayabiliyordu.81

 

Gerçekte, bahçenin hiç işlenmeye ihtiyacı yoktu. Adam çıkarıldıktan sonra bile, önceki gibi zenginleşti. Tora, Adam’ın “onu işlediğini” söylediğinde amacı, Adam’a buğday ve diğer tahılları istediği gibi dikmesinin emredildiğiydi.82 Bahçedeki asıl işi Tanrı’ya hizmet etmek ve O’nun buyruklarını “gözetmekti.”83

 

Melekler ve diğer yaratıklar Adam’ın büyüklüğünü görünce, ondan korktular. Adam’ın evrenin hakimi olduğunu düşünerek, Adam’ın önünde eğilmeye hazırdılar. Böylece Adam şöyle duyurdu, “Gelin, eğilelim, diz çökelim Tanrı’nın, Yaratıcımız’ın önünde” (Mezmurlar 95:6). Onların önünde yürüdü ve Tanrı’ya övgüler söyledi. Tanrı sonra onu kutsadı ve toprak hayvanları üzerinde egemenlik verdi.84 Melekler ona hizmet ettiler, onun için et pişirdiler, şarap sıktılar ve Tanrı’nın emri üzerine diğer hediyeleri verdiler.85

 

Adam için on çadır yapıldı. Bazıları onbir, bazıları onüç tane olduğunu söyler. Bunların en düşüğü altından yapılmıştı. Bundan, dinlenmenin nasıl olması gerektiğini hayal edebiliriz.86

 

Tanrı, Adam’ı hiçbir iyilik yapmamış olmasına rağmen Eden Bahçesi’ne yerleştirdi. Bu nedenle Tanrı’ya, hizmet yapıldıktan sonra ödülü veren ölümlü bir krala hizmet eder gibi hizmet etmeyiz. Bu ikisi hiç birbirine benzemez.

 

Bir kişi, bir krala hizmet ettiğinde, bu onu içsel tabiatı anlamında hiç değiştirmez. Önceki hali ile sonraki hali aynıdır. Et ve kandı, yine et ve kandır. Alacağı herhangi bir ödül, kralın geçici hevesine bağlıdır.

 

Ama insan, Tanrı’ya hizmet ettiğinde, bir buyruğu yerine getirdiği her seferinde, içsel tabiatı yükselir. Bedeni hala et ve kan da olsa, kutsallığı alır. Bu nedenle Tora’nın 248 olumlu buyruğuna karşılık, insanın 248 uzvu bulunur. Bu buyruklardan birini ne zaman yerine getirse, bir uzvunu kutsal yapar ve böylece o kirlenemez. Bir kişi, bir buyruğu yerine getirmese de sadece günahtan sakınarak bu faydayı edinebilir. Böylece bir kişi her gün, adım adım yükselir.87

 

İnsan, et ve kandan oluştuğu için Tanrı’nın gözünde hesaba katılamaz denmemelidir. Bu, gerçekten çok uzaktır. Buna kanıt Adam’dan getirilebilir. Günah işlememiş olduğu için, yaşamı boyunca Eden Bahçesi’nde kalmaya layıktı, çünkü; saftı. [Eden Bahçesi, bazen Cennet veya ruhlar dünyası için kullanılan isimdir. (Çeviren)]

NOTLAR:

  1. Targum Yeruşalmi.
  2. Bereşit Rabba.
  3. Ramban.
  4. Bahya.
  5. Bereşit Rabba; Zohar, BeŞalah.
  6. Sanhedrin.
  7. Bava Batra, Bölüm 7; VaYikra Rabba, Aharey Mot.
  8. Alşih.