Yaratılış 1:25

Tanrı [böylece] vahşi yeryüzü hayvanı türlerini, çiftlik hayvanı türlerini ve toprakta hareket eden hayvan türlerini yaptı; Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.

 

Bir çok türde hayvan vardır; bunların bazıları keçi gibi küçük, diğerleri fil gibi büyüktür. Yırtıcı hayvanlar arasında da sivri fare ile aslan arasında olana benzer bir zıtlık vardır. Aynı zamanda, yılan ve karınca gibi çok değişik türlere sahip hayvanlar da bulunmaktadır. Kara hayvanları arasında büyük çeşitlilik olduğu için Tora, “Tanrı vahşi yeryüzü hayvanı türlerini yaptı.” demektedir. Bu, her şeyin Tanrı’nın sözü ile yaratıldığını gösterir.1

 

Zararlı yaratıkların yaratılmasına gerek olmadığını iddia edilebilir. Bu nedenle Tora, “Tanrı bunun iyi olduğunu gördü” demektedir. Bu, Tanrı’nın sonsuz bilgeliğiyle tümünün bir şekilde yararlı olduğunu gördüğünü gösterir. Bazıları, yeri geldiğinde anlatacak olduğumuz gibi, farklı yollarla kötüleri cezalandırmak için kullanılacaktır.2 Diğerlerinden ilaçlar ve diğer yararlı maddeler elde edilebilir. Tümü bir yarar sağlar ve hiçbiri boşuna yaratılmamıştır.

 

Hayvanlar, altıncı günün günbatımından az önce yaratılmışlardır.3

 

Kuşların niçin diğer kara hayvanları ile birlikte altıncı günde yaratılmayıp, başka bir günde yaratıldığı sorulabilir. Bunun nedeni, yaratılışın her gününe başka bir elementin dahil olmasıdır. Bu elementler ateş, hava, su ve topraktır.

 

Yaratılışın ilk günü, ateş elementinden gelen ışığı içeriyordu. İkinci günde, sular ayrılarak, hava elementi biçimlendirilerek gökler yaratıldı. Üçüncü günde, sular bir yere birikti ve kuru toprak göründü. Bu olay, su ve toprak elementlerini içeriyordu. Bitki yaşamının yaratılışı her dört elementi de içeriyordu ve bunlar da üçüncü günde yaratılmışlardı.

 

Dördüncü günde yeni biri yaratılış döngüsü başladı. Ateş elementini içeren gökcisimleri dördüncü günde yaratıldı. Beşinci günde elementi hava olan kuşlar ve elementi su olan balıklar yaratıldı. [Bu yaratılış, aynen ikinci günde olduğu gibi hava ve su elementlerini içeriyordu.] Altıncı günde Tanrı, elementi toprak olan hayvanları yarattı. Son olarak dört elementi de içeren insan yaratıldı. [Böylece, yaratılışın altıncı günü, üçüncü gününe paraleldir.]4

 

Başka bir görüşe göre, Tanrı’nın kuşlar ve balıkların yaratılmasını emretmesi beşinci günde olmuş, ancak; kuşlar ve balıklar altıncı güne kadar yaratılmamışlardır.5

 

Güneş’in yeryüzünden sonra yaratılmış olmasının nedeni, yeryüzünün Güneş’in gücü ile yaratılmış olduğu iddiasını çürütmek içindir. Bu görüşe göre, Güneş’in ısısı suları buharlaştırmış, geride kuru toprak bırakmış ve bu da bitki yaşamının doğal biçimde başlamasını sağlamıştır. Bu nedenle Tanrı, yeryüzünün ve yeryüzünün ürünlerinin yaratılmasını üçüncü günde tamamlamış ve daha sonra dördüncü günde Güneş’i yaratmıştır. Bu bize her şeyin Tanrı’nın isteği ile yaratıldığını öğretir.6

NOTLAR:

  1. Abarbanel
  2. Noah ile ilgili açıklamaya bakınız.
  3. Ramban; Bahya.
  4. Zera Berah, Bölüm 1. Karşılaştır. Zohar, Pinhas 219b.
  5. Ramban
  6. Toledot Yitzhak.