Yaratılış 10:21-32

BÖLÜM 8   Şem’e de oğullar doğdu. [Şem,] tüm Ever oğullarının babasıdır [ve] en büyük [kardeş olan] Yefet’in kardeşidir. Şem’in oğulları, Elam, Aşur, Arpahşad, Lud ve Aram’dır. Aram’ın oğulları, Uts, Hul, Geter ve Maş’tır. Arpahşad’ın bir oğlu oldu – Şelah; ve Şelah’ın bir oğlu oldu – Ever. Ever’in iki oğlu oldu. Birinin adı Peleg’di, çünkü…

Yaratılış 10:15-20

BÖLÜM 7   Kenaan, Behor oğlu Tsidon’a ve Het’e baba oldu. [Ayrıca] Yevusiler’e, Emoriler’e, Girgaşiler’e, Hiviler’e, Arkiler’e, Siniler’e, Arvadiler’e, Tsemariler’e ve Hamatiler’e. Daha sonra Kenaani aileleri dağıldılar. Kenaan sınırı, Tsidon’dan Gerar yönünde Aza’ya; Sedom, Amora, Adma ve Tsevoyim yönünde de Laşa’ya kadar uzandı. Bunlar, ülkelerinde ve halklarında, ailelerine ve dillerine göre, Ham’ın oğullarıdır.   Tora,…

Yaratılış 10:13-14

Mitsrayim Ludim’e, Anamim’e, Leavim’e ve Naftuhim’e baba oldu. [Ayrıca] Patrusim’e, Kasluhim’e – ki Peliştim ondan türemiştir – ve Kaftorim’e.   Leavim’in (לְהָבִים) bu ismi almasının nedeni yüzlerinin alev gibi olmasıydı [İbranice Leava (לְהָבָה) alev demektir.]12   Kaftorim pigmelerdir.   Patrusim ve Kasluhim çok ahlaksızdı. Eşlerini değiş tokuş ederlerdi ve bu evlilik dışı cinsel ilişkilerden Peliştim…

Yaratılış 10:10-12

Krallığının başlangıcı, Şinar diyarındaki Bavel, [ayrıca] Ereh, Akad ve Kalne’dir. Aşur o ülkeden çıktı ve Nineve’yi, Rehovot, İr’i ve Kalah’ı inşa etti. [Ayrıca] Nineve ile Kalah arasında Resen’i [kurdu]. [Nineve] Büyük bir şehirdir.   Nimrod, diğer insanlar üzerinde egemenlik kuran ilk kişiydi. O’nun zamanına dek savaş yoktu ve krallara gerek yoktu.   Nimrod, dünyaya bir…

Yaratılış 10:9

Tanrı’nın önünde güçlü bir avcıydı. Bu sebeple, “Nimrod gibi – Tanrı’nın önünde güçlü bir avcı” şeklinde bir deyiş vardır.   Eğer Tora, bize sadece Nimrod’un becerikli bir avcı olduğu bilgisini vermek isteseydi, ilave “Tanrı’nın önünde” kelimeleri anlamsız olurdu. Buradaki anlam, Nimrod’un insanları “Tanrı’nın önünde” tuzağa düşürüyor olmasıydı. Tanrı’ya tapmaktan vazgeçmeleri ve putlara tapmaları konusunda onları ikna…

Yaratılış 10:6-8

Ham’ın oğulları, Kuş, Mitsrayim, Put ve Kenaan’dır. Kuş’un oğulları, Seva, Havila, Savta, Raama ve Savteha’dır. Raama’nın oğulları Şeva ve Dedan’dır. Kuş, Nimrod’a baba oldu – [Nimrod] yeryüzünde güç sahibi olmaya başladı.   Nimrod çok günahkar bir insandı. Tanrı’ya isyan eden çok sayıda taraftarı vardı. 9.Bölüm’de bahsedileceği gibi, Ayrılık Nesli’nde Babil Kulesi’ni inşa etme fikri onundu.4…

Yaratılış 10:1-5

YARATILIŞ 10.BÖLÜM   BÖLÜM 6   Bunlar Noah’ın oğulları Şem, Ham ve Yefet’in soylarıdır. [Tüm] Çocuklar onlara Tufan’dan sonra doğmuştu. Yefet’in oğulları, Gomer, Magog, Maday, Yavan, Tuval, Meşeh ve Tiras’tır. Gomer’in oğulları, Aşkenaz, Rifat ve Togarma’dır. Yavan’ın oğulları, Elişa, Tarşiş, Kitim ve Dodanim’dir. Yalıtılmış halklar, kendi ülkelerine [gittiklerinde, işte] bunlardan ayrılmışlardır. Her biri kendi halkı…