Yaratılış 14:5-6

Ondördüncü yılda Kedorlaomer beraberindeki krallarla geldi ve Aşterot Karnayim’de Refaim’i, Ham’da Zuzim’i, Şave Kiryatayim’de Emim’i yenilgiye uğrattılar. [Ayrıca] Dağlık Seir’de, çölün kıyısındaki El Paran’a kadar olan bölgede Horiler’i [yendiler]. Bir tarafta dört kral vardı: Kedorlaomer, Nimrod, Elasar kralı Aryoh, Goyim kralı Tidal. Çok büyük bir ordu ile geldiler.4 Tora’nın “Kedorlaomer beraberindeki krallarla geldi” ifadesi, Kedorlaomer’in onların…

Yaratılış 14:3-4

Tüm bunlar Sidim Vadisi’nde (Ölü Deniz) biraraya gelmişlerdi. Kedorlaomer’e oniki yıl boyunca hizmet etmişlerdi; ancak onüçüncü yılda isyan ettiler. Bu beş kral Kedorlaomer’in hakimiyeti altındaydı ve her yıl ona vergi veriyorlardı. Oniki yıl boyunca ona bağlı kaldılar; sonra ona isyan etmeye ve hürmet etmeye son vermeye karar verdiler. Avram’ın Kenaan ülkesinde bulunduğu onuncu yılda, Babil…

Yaratılış 14:1-2

Bu dönemdeydi – Şinar kralı Amrafel, Elasar kralı Aryoh, Elam kralı Kedorlaomer ve Goyim kralı Tidal; [bu dört kral,] Sedom kralı Bera, Amora kralı Birşa, Adma kralı Şinav, Tsevoyim kralı Şemever ve Bela (Tsoar) kralıyla savaş yaptılar. Tora bize Sedom halkı ile bağlantıda olduğu için Lot’un başına gelen felaketi anlatmaktadır. Ayrıca, Avram’ın kuvvetini, birçok krala…

Yaratılış 13:14-18

Lot kendisinden ayrıldıktan sonra, Tanrı Avram’a “Gözlerini kaldır ve bulunduğun yerden kuzeye, güneye, doğuya ve batıya bak” dedi. “Çünkü gördüğün tüm bu ülkeyi sonsuza kadar sana ve soyuna vereceğim. Soyunu toprağın tozu gibi yapacağım. Öyle ki, eğer bir kişi toprağın toz zerrelerini sayabilirse, o zaman soyun da sayılabilecektir. Kalk, ülkeyi enine boyuna dolaş; çünkü onu…

Yaratılış 13:10-13

Lot gözlerini kaldırdı ve tüm Yarden Ovası’nın, Tsoar’a kadar, tıpkı Tanrı’nın bahçesi gibi, tıpkı Mısır ülkesi gibi tamamen sulak olduğunu gördü – bu, Tanrı Sedom ve Amora’yı yok etmeden önceydi. Lot kendisine tüm Yarden Ovası’nı seçti. Lot doğudan yola çıktı ve ikisi ayrıldılar. Avram Kenaan Ülkesi’nde otururken, Lot Sedom’a kadar çadırlar kurarak, ovanın şehirlerinde yaşadı.…

Yaratılış 13:8-9

Avram Lot’a “Seninle aramda ve benim çobanlarımla seninkiler arasında lütfen sürtüşme olmasın” dedi. “Ne de olsa biz kardeş kişileriz. İşte tüm ülke önünde. Lütfen benden ayrıl. Sola gidersen sağa, sağa gidersen sola gideceğim”. Sonra Avram, Lot’tan ayrılmaya karar verdi. Bu kararının dört nedeni vardı: Avraam, yerli halkın kendisinin ve Lot’un ne kadar çok hayvana sahip…

Yaratılış 13:7

Avram’ın sürü çobanları ile Lot’unkiler arasında sürtüşme başgösterdi. Kenaaniler ve Periziler bu dönemde ülkede oturuyorlardı. Avram ve Lot, amca ve yeğenlerdi ve çok sayıda çiftlik hayvanına sahiptiler. Birlikte kalmaları sıkıntılı olsa da Avram Lot’u terk etmedi. Ancak Lot, çobanları gibi kötüydü ve bir çekişmeyi ateşlediler. Yukarıda, Noah Peraşası’nda, Avram ve Saray’ın kısır olduklarını ve çocuk…

Yaratılış 13:5-6

Avram’a eşlik eden Lot’un da davar, sığır ve çadırları vardı. Birlikte oturma konusunda ülke onları [ Avram ve Lot’u ] taşıyamadı. Servetleri öylesine çoktu ki, birlikte oturamadılar. Bir tane Lot olmasına rağmen Tora, “Avram’a eşlik eden Lot” hakkında konuştuğunu belirtmektedir. Bu şekilde Tora, Lot’un sahip olduğu servete ve onura layık olabilmesinin tek nedeninin Avram’a eşlik…

Yaratılış 13:1-4

YARATILIŞ 13 Avram, eşi ve sahip olduğu her şeyle birlikte, yanında Lot da olmak üzere, Mısır’dan Negev yönünde yukarı doğru çıktı. Avram, gerek sürü, gerek gümüş, gerekse de altın açısından çok yüklüydü/zengindi. Yolculuklarına Negev’den Bet-El’e kadar devam etti; çadırının başta bulunduğu, Bet-El ve Ay arasındaki yere kadar [gelerek] ilk seferde mizbeahı yapmış olduğu yere [ulaştı].…

Yaratılış 12:20

Paro onun [ Avram’ın ] üzerine adamlar görevlendirdi ve onu, karısı ve ona ait olan her şeyle birlikte gönderdi. Paro, Saray’ı almış olduğu Pesah Arefesi’nde Avram’a çok sayıda hediye vermişti. Şimdi ise Avram’ın onu affetmesi için daha çok sayıda hediye ve büyük miktarda para vermiştir. Tora sonra şöyle demektedir: “Avram, gerek sürü, gerek gümüş, gerekse…